Contrast
Font
41cb68a3b5c070e48e3bdec92c4a63ae.jpg

ป.ป.ช. ร่วมอภิปรายแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 250

29/05/2567

ป.ป.ช. ร่วมอภิปรายแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายมงคล วุฒินิมิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมอภิปรายในเรื่อง “มาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในโครงการสัมมนาเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดให้มีการอภิปราย เรื่อง “มาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายมงคล วุฒินิมิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. นายวัฒนา บุญญารักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง นายภคิน นิติธีรภัทร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และนายธาดา เตียประเสริฐ ผู้สังเกตการณ์ และกรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความโปร่งใสการก่อสร้างภาครัฐ (องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)) ดำเนินการอภิปรายโดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการส่งเสริมข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ACT IP - Cost FB) โดยมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำนวน 120 ราย เป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย และการสัมมนาในครั้งนี้

นายมงคล วุฒินิมิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พูดถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ที่มีกว่า 5,760 เรื่อง วงเงินงบประมาณที่มีการทุจริตกว่า 194,394 ล้านบาท และได้พูดถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องให้มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการตีความเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย การลดหรือการจำกัดอำนาจ ในการใช้ดุลยพินิจ การใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น และเข้าถึงสะดวกขึ้น

Related