Contrast
Font
8c26b974fd0120d0ddbed572e9176939.jpg

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สปจ. ตาก และ สปจ. สุโขทัย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 202

30/05/2567

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สปจ. ตาก และ สปจ. สุโขทัย

 

นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก (สปจ.ตาก) และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (สปจ.สุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ ในรอบที่ 1

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก โดยมี นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 เข้าร่วมการตรวจราชการ นำการรายงานโดย นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก รวมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน/อาคารชุดพักอาศัยของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 เข้าร่วมการตรวจราชการ นำการรายงานโดย นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

 

สำหรับผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 2 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านปราบปรามการทุจริต พบว่า สปจ.ตาก และ สปจ.สุโขทัย มีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่มากพอสมควร แต่ยังมีเรื่องที่มีเลขแดงค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ค้างท่อ) ซึ่งพนักงานไต่สวนแต่ละคนได้วางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้เรื่องแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่องตามนโยบาย และเรื่องที่ได้ทำข้อตกลงไว้ (Commit)

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่า สปจ.ตาก และสปจ.สุโขทัย มีบัญชีในความรับผิดชอบไม่มากนัก ซึ่งในไตรมาส 3 เหลือบัญชีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อย จึงมีการนำงานอื่นมากำหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ ACAS ให้ครบถ้วนการสนับสนุนงานด้านป้องกันการทุจริต หรือด้านปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับยื่นบัญชีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้านป้องกันการทุจริต พบว่า สปจ.ตาก และสปจ.สุโขทัย ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่รับการประเมินผล ITA การดำเนินโครงการ Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริตรวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการทุจริตโครงการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook และเว็บไซด์ ของ สปจ.ตาก และสปจ.สุโขทัย

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า สปจ.ตาก และสปจ.สุโขทัย ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อยเนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2567 แต่ได้มีการวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับการก่อสร้างอาคาร สปจ.ตาก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 83.33 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ และการเทรนนิ่งระบบภายในสำนักงาน ซึ่งผู้รับจ้างมีกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567

 

ทั้งนี้ นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภารกิจ รักสามัคคีกัน และปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 

------------------------------------------ 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related