Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ( สขร.1 ) สำนักบริหารงานคลัง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 224

23/09/2559

Related