Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 357

13/08/2562

Related