Contrast
Font
645c24776a294391ee4f4dff743831f7.png

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 497

08/08/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการจัดทำ “แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางเมืองอันประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนรำษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการใช้อำนาจทั้งในทางนิติบัญญัติและทางบริหาร ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ยึดมั่นในเจตจำนงทางการเมืองที่ได้รับมอบมาจากประชาชน และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

Related