Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศเชิญชวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 230

28/11/2565

Related