Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (นายธวัชชัย อำโพธิ์ศรี)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 64

01/11/2565

ประกาศสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

Related