Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณาการการสื่อสารเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 102

30/11/2565

Related