Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 169

05/01/2566

Related