Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 124

23/01/2566

Related