Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 51

26/01/2566

Related