Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่การปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 62

30/01/2566

Related