Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การประกวดราคาจ้างตามโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 49

31/01/2566

Related