Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ดำเนินการการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 116

13/01/2566

ประกาศสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ดำเนินการการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

Related