Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับการจ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง” รุ่นที่ 6

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 85

11/05/2566

Related