Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง สำหรับการจ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับสูง” รุ่นที่ 6

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 95

23/05/2566

Related