Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 74

06/12/2566

Related