Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 90

09/02/2567

Related