Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 52

20/02/2567

Related