Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศ เอกสารการประกวดราคา และ TOR โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 133

10/04/2567

Related