Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักตรวจสอบภายใน อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 74

11/04/2567

Related