Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานตรวจสอบทรัพย์สิน กิจกรรมศึกษาแนวทางการตรวจสอบทรัพย์สินระหว่างประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม/คู่มือ/แนวคิด ในการปรับปรุงงาน (จ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เขตบริหารทพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 47

17/04/2567

Related