Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคาร ๑ ชั้น ๓ และชั้น ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 31

14/05/2567

Related