Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ ไปยังอาคาร ๒ และอาคาร ๒ ไปยังอาคาร ๓ และงานติดตั้งกันสาด อาคาร ๓ และอาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 30

16/05/2567

Related