Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมผลิตสื่อหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 20

04/06/2567

Related