Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานตรวจสอบทรัพย์สิน กิจกรรมศึกษาแนวทางการตรวจสอบทรัพย์สินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรม/คู่มือ/แนวคิด ในการปรับปรุงงาน (จ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยวิธีคัดเลือก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 31

05/06/2567

Related