Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และแก้ไขการทรุดตัวของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 24

14/06/2567

Related