Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลนาถศาสดาพร้อมปรับปรุงห้องกรอง และสระน้ำองค์พระพุทธมงคลนาถศาสดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 24

14/06/2567

Related