Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงลานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และแก้ไขการทรุดตัวของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 23

14/06/2567

Related