Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 38

17/06/2567

Related