Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกาดราคาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 33

17/06/2567

Related