Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 236

21/07/2565

Related