Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพื้นที่ส่วนต่อขยายของสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 5

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 346

08/09/2565

Related