Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กิจกรรมประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 403

04/04/2555


โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จะจัดให้มีการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม สร้างกระแสการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐวิสาหกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประกวด

Related