Contrast
Font
banner_default_2.jpg

2.5 ประกาศคกก.ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งจนท.ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตามความในมาตรา 100 แห่งพรบ.ปปช...พ.ศ.2544

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1007

30/01/2555

Related