Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และการตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 334

30/11/2552

Related