Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 147

28/11/2565

Related