Contrast
Font
banner_default_1.jpg

e-book สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 571

09/09/2559


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
ชื่อหนังสือ
ดาวน์โหลด

๑. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๑

๒. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๒

๓. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓

๔. คู่มือ ITA การป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๕. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด

๖. หนังสือถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรม

๗. หนังสือกลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน เล่ม ๑

๘. หนังสือกลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน เล่ม ๒

๙. แผนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต (มหาวิทยาลัยราชภัฎ)

๑๐. เอกสารการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต (มหาวิทยาลัยราชภัฎ)

๑๑. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วัยใส ใจสะอาด

๑๒. เอกสารการเรียนรู้ วิชา วัยใส ใจสะอาด

Related