Contrast
Font
Default_002.jpg

🎉 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷💉 . นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 202

31/03/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

🎉 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 😷💉
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยส่งสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น (ผ่านค่า CPI และการประเมิน ITA) มีจิตสำนึก ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่ต่าง ๆ

Related