Contrast
Font
d4a960ce1e6b0fc2190a182153e75495.jpg

🎉 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด
จำนวนผู้เข้าชม: 220

15/02/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

🎉 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการ Covid -19 
นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ณ อบต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด

Related