Contrast
Font
a9e3031fafbf0f32c57ee43422571985.png

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมชมอาหารกลางวัน ร.ร. สะนิง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 49

06/06/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายธีรชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามกิจกรรมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

จากการเข้าตรวจเยี่ยม พบว่าทางโรงเรียนได้ใช้วิธีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร (โรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบและจ้างบุคคลภายนอกประกอบอาหาร) 2 คนๆ ละ 200 บาท มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน 120 คน ๆ ละ 24 บาท โดยเมนูอาหารประจำวัน (5 มิ.ย.67) ประกอบด้วย ข้าวสวย ต้มยำไก่ ไข่เจียว และผลไม้ (แตงโม)

อย่างไรก็ตามคณะตรวจเยี่ยม ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตของการดำเนินการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียน ดังนี้

  1. ควรจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารที่ได้คุณภาพหรือได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เช่น น้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารควรเป็นน้ำมันพืชที่จำหน่ายในประเทศและได้รับมาตรฐาน อย. ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดในราคาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อคุณค่าทางโภชนาการของนักเรียน
  2. ควรแยกการปรุงอาหารกลางของครูออกจากการปรุงอาหารของนักเรียน เพื่อป้องกันการทับซ้อนของค่าใช้จ่ายต้นทุนในการปรุงอาหารกลางวันนักเรียนกับการปรุงอาหารของครู
  3. ควรจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
  4. ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการอาหารกลางวันและถ่ายรูปอาหารกลางวันนักเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการหรือแสดงความคิดเห็น คุณภาพ และปริมาณของอาหารกลางวัน

    สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อสุ่มติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน โดยไม่ได้แจ้ง
    ให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาตรงกับความเป็นจริง และโอกาสนี้
    คณะตรวจเยี่ยมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปตามคู่มืออาหารกลางวันนักเรียนตลอดจนหนังสือเวียน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

Related