Contrast
Font
d87b1c1859f4f85a3666c01f86697e74.png

ป.ป.ช. ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนมโรงเรียน บจ.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 66

06/06/2567

ป.ป.ช. ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนมโรงเรียน บจ.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันที่ 5 มิ.ย. 2567 ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผอ.ป.ป.ช.ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำกัด กิจการตั้งอยู่ที่ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนางสาวปริญญาภรณ์ บรรจโรจน์ พนักงานควบคุมคุณภาพ พาเยี่ยมชมกิจการพร้อมตอบข้อซักถาม

เบื้องต้นจากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ โดยรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนำมาผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน 75-85 °C เวลา 15 วินาที ผลิตภัณฑ์และคุณภาพทางกายภาพของนมมีความสมบูรณ์ มีการแสดงแหล่งผลิต วันที่หมดอายุ และผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการรับรองอาหารฮาลาล (Halal Food) และกิจการยังได้รับมาตรฐานในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  ภายใต้ขอบข่ายการผลิต : นมโคพาสเจอไรซ์ ใบอนุญาตที่ 94-1-02764 เลขที่ใบรับรอง GFDA 0249 ระดับดีเยี่ยม จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และจากการสอบถามทางบริษัทฯให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบน้ำนมดิบจากต้นทางมีค่า TS (Total Solid) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณของแข็งในน้ำนมดิบ และ ค่า SCC (Somatic cell count ) จำนวนเซลล์โซมาติก อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันกิจการมีกำลังการผลิตสูงสุด 15 ตัน/วัน หรือ 60,000 ถุง ซึ่งได้ทำ MOU จำหน่ายให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 61 โรงเรียน หรือประมาณ 20,000 ถุงต่อวัน

Related