Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม และของหน่วยงานภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 698

21/09/2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม และของหน่วยงานภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Related