Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 773

26/09/2565

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Related