Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรมและของหน่วยงานภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 862

27/09/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรมและของหน่วยงานภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Related