Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปรับอากาศ) และตำแหน่งคนสวน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ปรับอากาศ) และตำแหน่งคนสวน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 247

19/12/2565

Related