Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 245

20/03/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)

Related