Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 526

16/05/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Related