Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบประเมินบุคลากร (HRMAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 140

26/09/2566

Related