Contrast
Font
banner_default_3.jpg

*ร่าง*คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนฯ ตามมาตรา123/5

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 488

10/04/2560

ร่างคู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่อไป

Related